US WA: OPED: California Should Watch Colorado, Washington